بازدید از مخابرات شهرستان جیرفت وعنبرآباد

گزارش تصویری بازدید مدیر مخابرات منطقه کرمان از مخابرات شهرستان جیرفت وعنبر آباد در یک نگاه با چند هدف 

 

1- جلسه با همکاران مخابرات شهرستان جیرفت 

 

2- تجلیل از همکاران خانم به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زهرا (س)

 

3- بازدید از مراکز  (شهید حسین زاده و شادروان حسینی )

                               

                           

4- شرکت در جلسه ویدئوکنفرانس شهرستانها در محل اداره مخابرات عنبرآباد

                                                         

                                                       

5- بازدید از مرکز مخابرات عنبر آباد