نام گذاری سالن ورزشی مخابرات منطقه کرمان

 

 

گزارشی تصویری نام گذاری سالن ورزشی مخابرات منطقه کرمان بنام مولای متقیان امام علی (ع) توسط  سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان