جلسه ساماندهی نیروی انسانی

 

 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان باحضور مهندس حسینی مدیر مخابرات منطقه واعضای کمیته منابع انسانی جلسه  ساماندهی نیروهای انسانی برگزارشد.و ساماندهی تعدادی از حوزه های مربوطه مورد بررسی وتصویب قرار گرفت .