جلسه بامعاونت بودجه دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان جلسه مشترکی با حضورمعاونت بودجه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با مدیر مالی ،مدیر دفتر مدیریت و رییس اداره ابونمان مخابرات منطقه کرمان برگزار شد .گفتنی است این جلسه روز سه شنبه سوم تیرماه در راستای تعیین تکلیف مطالبات مالی مخابرات منطقه کرمان از دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان تشکیل شد.