جلسه ویدئوکنفرانسی عملکرد و ارزیابی شهرستانها

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان جلسه ویدئوکنفرانسی عملکرد و ارزیابی شهرستانها با "بررسی گزارش بازرسی  مخابرات ایران در خصوص منطقه کرمان"با حضور مهندس سید رهام حسینی و مدیران ستادی و روسای ادارات مخابرات شهرستانها برگزار شد.