جلسه نظام پیشنهادات

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان جلسه نظام پیشنهادات روز چهارشنبه 4 تیرماه در سالن کنفرانس اداره مرکزی برگزار شد. گفتنی است در این جلسه به بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط همکاران پرداختند.