آگهي مناقصه شماره 35/15- 99 (يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) در نظردارد  تعداد 240 سلول باتری 12 ولت 200آمپر ساعت سیلد مورد  نیاز خودرا از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید لذا كليه تولیدکنندگان داخلی فعال دراین زمینه که دارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران میباشند می توانندحداكثر تامورخه99/4/18با واریز مبلغ ششصد هزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی، ساختمان مرکزی مخابرات طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه   1399/04/30

زمان بازگشایي پاكات : مورخه   1399/04/31

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236-03431228226

سايت اينترنتي : www.tci.ir      www.kermantel.ir

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)