آگهي مناقصه شماره 35/17-99(یک مرحله ای)

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان) در نظردارداجرا ی عمليات  کابل کشی خاکی کابل مسی و فیبر نوری جهت توسعه شبکه کابل شهربابک (میدان آزادی وابتدای جاده استبرق)  به همراه تامین کلیه ملزومات شبکه باستثناء فیبر نوری را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میباشند میتوانندحداكثر تاروزسه شنبه 99/04/18با واریز مبلغ ششصد هزار ريال بشماره شبا 7004،4171 ،1060،0000،7000، 3101 .IR  بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند،درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :  روز دوشنبه    1399/04/30

زمان بازگشایي پاكات :   سه شنبه 1399/04/31

شماره تماس :    03431228812- 03431228225

شماره نمابر :     03431228236- 03431228235 

سايت اينترنتي : Kermantel.ir  .www  یا  www.Tci.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام