دریافت ریز مکالمات بین شهری تلفن ثابت

هدف: ارائه ریز مکالمات تلفن ثابت
کاربرد : دریافت ریزمکالمات ازدوطریق : حضوری و وب سایت شرکت مخابرات کرمان(ریزمکالمات و صورتحساب):
مدت انجام کار: پس از درخواست ( همان روز )

شرح فعالیت:
- ارائه حضوری ریزمکالمات :

عملیات مسئول انجام
تکمیل ، ارائه فرم و کارت شناسایی و مدرک معتبر ( اجاره نامه برای مستاجر) و ارائه درخواست ریز مکالمات متقاضی - دفاتر خدمات ارتباطی
تحویل ریز مکالمه به متقاضی شرکت مخابرات

- ارائه ريزمکالمات از طريق این سایت :

عملیات مسئول انجام
 تکمیل ، ارائه فرم و مدرک معتبر ودریافت شناسه و رمز کاربری  متقاضی - دفاتر خدمات ارتباطی
 فعالسازی خدمت در سایت شرکت جهت مشاهده ریز مکالمه توسط متقاضی  شرکت مخابرات

توضیحات :
متقاضیان می توانند به منظور دريافت شناسه و رمز کاربري جهت مشاهده صورت حساب و ريز مکالمات و درخواست سرويس هاي ويژه تلفن ثابت از اين طريق با در دست داشتن مدارک ذيل به يکي از دفاتر خدمات ارتباطي سطح شهر مراجعه نمايند .
مدارک مورد نیاز:

اشخاص حقيقي :
- اصل قبض پرداختي آخرين دوره
- مدرک شناسايي معتبر (شناسنامه - گواهي نامه - گذر نامه - کارت ملي )
- اصل و کپي وکالتنامه معتبر با احراز هويت موکل و وکيل ( در صورتي که متقاصي وکيل مالک باشد ، مشروط به اينکه خدمات مورد تقاضا مشمول اختيارات مندرج در متن وکالتنامه باشد )

اشخاص حقوقي و سازمان هاي دولتي :
- معرفي نامه با امضاء صاحبان امضاء به همراه آگهي آخرين تغييرات اساسنامه شرکت ( براي اشخاص حقوقي )
- معرفي نامه با امضاء بالاترين مقام سازمان ( براي نمايندگان سازمان هاي دولتي )


بازگشت به فهرست