آبونمان ماهیانه تلفن ثابت

                                                    

بخش ها وروستاها سایر شهرها سایر شهرهای مراکز استان شهرهای تهران ،اصفهان ،مشهد ، تبریز ،کرج ،اهواز ،شیراز

 
1000 2100 3000 3600 آبونمان ماهیانه ثابت(ریال
0 1900 2000 2400 کارکرد تا 10،000 ریال آبونمان متغیر بر اساس مبلغ کارکرد ماهیانه خط تلفن ثابت (ریال
0 3900 5000 5400 کارکرد بیشتر از 10،000 تا 100،000
0 4900 7000 8400 کارکرد بیشتر از 100،000