آگهي مناقصه شماره 35/12- 99 (يك مرحله ای)

                آگهي مناقصه شماره 35/12- 99 (يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان) در نظردارداجرا ی عمليات فیبر نوری   مسیر یزدانشهر به سیریز را ازتوابع شهرستان زرند ازطرحهای USO به همراه تامین کلیه ملزومات شبکه از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میباشند میتوانندحداكثر تاروزسه شنبه 99/03/06با واریز مبلغ ششصد هزار ريال بشماره شبا 7004،4171 ،1060،0000،7000، 3101 .IR  بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند،درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :  روز دوشنبه    1399/03/19

زمان بازگشایي پاكات :   سه شنبه 1399/03/20

شماره تماس :    03431228812- 03431228225

شماره نمابر :     03431228236- 03431228235 

سايت اينترنتي : Kermantel.ir  .www  یا  www.Tci.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام

 

آگهي مناقصه شماره 35/12- 99 (يك مرحله ای)

                آگهي مناقصه شماره 35/12- 99 (يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان) در نظردارداجرا ی عمليات فیبر نوری   مسیر یزدانشهر به سیریز را ازتوابع شهرستان زرند ازطرحهای USO به همراه تامین کلیه ملزومات شبکه از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میباشند میتوانندحداكثر تاروزسه شنبه 99/03/06با واریز مبلغ ششصد هزار ريال بشماره شبا 7004،4171 ،1060،0000،7000، 3101 .IR  بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند،درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :  روز دوشنبه    1399/03/19

زمان بازگشایي پاكات :   سه شنبه 1399/03/20

شماره تماس :    03431228812- 03431228225

شماره نمابر :     03431228236- 03431228235 

سايت اينترنتي : Kermantel.ir  .www  یا  www.Tci.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام

دوشنبه 22/2/1399

آگهي مناقصه شماره 35/11- 99 (يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/11- 99 (يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) در نظردارد  تعداد 48 سلول باتری 2 ولت 3000 آمپر ساعت سیلد مورد  نیاز خودرا از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید لذا كليه تولیدکنندگان داخلی فعال دراین زمینه که دارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران میباشند می توانندحداكثر تامورخه99/2/31با واریز مبلغ ششصدهزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی، ساختمان مرکزی مخابرات طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه   1399/3/19

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  1399/03/20

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236-03431228226

سايت اينترنتي :  .ir   www.Kermantelیا www.Tci.ir

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)

 

آگهي فراخوان شماره 35/1- 99 (يك مرحله ای)

آگهي فراخوان شماره 35/1- 99 (يك مرحله ای)

 شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) به منظور فروش وبازاریابی سرویس باند پهن درنظرداردازطریق مشارکت بخش خصوصی که دارای امکاناتی از قبیل 1- داشتن سامانه IVR جهت ثبت ارتباط بامشتری 2- داشتن سابقه فعالیت در زمینه بازاریابی،فروش وخدمات مخابراتی 3- داشتن امکانات مخابراتی لازم در خصوص ایجاد فروش مستقیم در مراکز شهرستانهای استان کرمان 4- دارا بودن توانایی مالی به منظور پشتیبانی پروژه وپرداخت حق الزحمه کارکنان . بدینوسیله ازکلیه شرکتهای حقوقی مرتبط با ارایه خدمات مخابراتی دعوت بعمل می آید جهت تحویل مدارک وروزمه کاری به  دبیرخانه مخابرات منطقه کرمان واقع در بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی، ساختمان مرکزی مخابرات طبقه  همکف مراجعه  نمایند، مخابرات منطقه کرمان در رد یا پذیرش پیشنهادهای دریافتی راسا تصمیم گیری می نماید، درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده فرخوان می باشد.

  زمان تحويل پاكات :   دوشنبه  1399/02/29

شماره تماس :  03431228812-03431228225

سايت اينترنتي : .ir   www.Kermantelیا www.Tci.ir

 شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)

آگهي مناقصه شماره 35/10- 99 (يك مرحله ای)

                آگهي مناقصه شماره 35/10- 99 (يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان) در نظردارداجرا ی عمليات   فیبر نوری USO  روستاهای زیارت شاه ،ده کن،دهنو کسورک ،زینب کشته ،حلبه ای وپنج ستاره      از توابع شهرستان عنبرآباد به همراه تامین کلیه ملزومات شبکه  به استثناء فیبر نوری  را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی میباشند میتوانندحداكثر تامورخ 99/02/25با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره 0106041717004 حساب سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم ،اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات : روز دوشنبه     مورخه   1399/03/12

زمان بازگشایي پاكات : روز  سه شنبه مورخه 1399/03/13

شماره تماس :    03431228812-03431228225  

شماره نمابر :     03431228236-03431228226

سايت اينترنتي : Kermantel.ir  .www  یا  www.Tci.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام