اساسنامه شرکت


فصل اول (کلیات)

فصل دوم (سرمایه شرکت)

فصل سوم (ارکان شرکت)

فصل چهارم (امور مالی)

فصل پنجم (سایر مقررات)فصل اول

كليات :

ماده 1 - شركت سهامي مخابرات استان كه در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي شود بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسيس شركت مخابرات استان مصوب 1373/2/6 تاسيس مي گردد تا برابر مقررات اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره گردد.

ماده 2- مركز اصلي شركت مركز اداره كل مخابرات موجود استانها است و شركت مي تواند براي اجراي فعاليتهاي مقرر‏، در ساير نقاط استان نسبت به تشكيل واحدهاي تابع اقدام نمايد.

ماده 3- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به شركت مخابرات ايران است.

ماده 4- مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است.

ماده 5- موضوع و هدف شركت ‏، عبارت است از تاسيس و توسعه شبكه و تاسيسات مخابراتي در حوزه عملياتي شركت و نگهداري و بهره برداري از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه هاي وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات ايران و انجام وظايف و اختيارات مقرر در قانون تاسيس شركت مخابرات ايران در حوزه استان …………… و اجراي تكاليف شركت مخابرات در مواردي كه تفويض اختيار مي شود.

تبصره 1- آن قسمت از فعاليت شركت مخابرات ايران در بخش ارتباطات بين شهري و بين المللي اعم از تاسيس ، توسعه ، نگهداري و بهره برداري مراكز تلفن بين شهري (اس. تي. دي) ايستگاههاي ماهواره اي مايكروويو و غيره و نيز متعلقات آن همچنان تحت مسئوليت و كنترل شركت مخابرات است.

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران (شركت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومي شركتهاي استاني نخواهد بود.

فهرست


فصل دوم

سرمايه شركت :

ماده 6- سرمايه اوليه شركت يك ميليارد ريال است كه به يكصد سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم شده كه از محل اموال و دارايي هاي واگذاري توسط شركت مخابرات ايران تامين و تماما متعلق به شركت اخير الذكر است.

تبصره 1- از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت‏، تمامي تاسيسات و لوازم و نيز ابواب جمعي و حقوق و مطالبات و ديون و تعهدات و اموال منقول متعلق به شركت مخابرات ايران در حوزه استان ……………… به شركت منتقل مي شود و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح نمايد.

تبصره 2- شركت موظف است كليه اموال، تاسيسات و لوازم مربوط به شركت مخابرات ايران را كه به موجب اين اساسنامه به شركت منتقل مي شود و همچنين طرحهاي ناتمام تاسيسات و مراكز مخابراتي را با تمامي ساختمان ، متعلقات و ملحقات آن كه توسط اداره كل مخابرات استان ……………… در دست اجراست و پس از پايان كار به شركت تحويل داده خواهد شد به شرح زير به انضمام كليه مطالبات پس از تصويب مجمع عمومي شركت جزو دارايي خود منظور نمايد :
الف- اموال منقول و غير منقول ، تاسيسات و لوازم مربوط به شركت مخابرات ايران در آن قسمت كه در حوزه عمل شركت قرار مي گيرد و مطابق آخرين عملكرد طرحهاي مربوط و اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي شركت ياد شده يا بر اساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور .
ب- در مواردي كه وجوه نقد پرداخت شده براي طرح مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح به تفكيك قابل استخراج نباشد ، شركت مي تواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن از نظريه كارشناسان منتخب رئيس مجمع شركت استفاده نمايد.

تبصره 3- كليه اموال منقول و غير منقول تاسيسات مربوط به فعاليت ارتباطات بين شهري و بين المللي اعم از مراكز بين شهري (اس.تي.دي) ايستگاههاي ماهواره اي و شبكه مايكروويو كشور، دكلها، راههاي اختصاصي ايستگاهها و ابواب جمعي آنها در اختيار و ماليكت شركت مخابرات ايران است.

ماده 7- در آمد و منافع اعتبارات شركت به شرح زير است :

هزينه اشتراك
تعرفه هاي مكالماتي (شهري- بين شهري- بين المللي)
تراز مكالمات بر اساس توافق كانالهاي ورودي و خروجي بين استانها
كمكهاي نقدي يا غير نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي


عوايد ديگري كه برابر قوانين يا مقررات مربوط به شركت تعلق مي گيرد.

تبصره – منابع و درآمدهاي شركت مخابرات ايران با توجه به اين ماده تعديل مي گردد ساير منابع درآمدي شركت مخابرات كماكان معتبر و قابل اجراست.

ماده 8- شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را كاهش يا افزايش دهد.

ماده 9- تقسيم سود و اندوخته پس از تصويب مجمع عمومي شركت جايز خواهد بود.

فهرست


فصل سوم

اركان شركت :

ماده 10- شركت داراي اركان زير است :

مجمع عمومي
هيئت مديره و مدير عامل
بازرس (حسابرس)

ماده 11- مجمع عمومي شركت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زير تشكيل مي شود :

وزيرارتباطات و فناوری اطلاعات (رئيس مجمع عمومي)
رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مخابرات ايران (عضو مجمع)

اعضاي هيئت مديره شركت مخابرات ايران (اعضاء مجمع) تشكيل مي شود.
رياست جلسات مجمع عمومي با وزيرارتباطات و فناوری اطلاعات و در غياب او يكي از اعضاي حاضر به ترتيب تقدم مندرج در فوق خواهد بود.
در صورتي كه هر يك از اعضاي مجمع عمومي نتواند در جلسه شركت نمايد معاون يا نماينده وي در جلسات شركت خواهد نمود.

ماده 12- مجمع عمومي شركت بر دو نوع است :

مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي فوق العاده

ماده 13- شركت از نظر زمان و چگونگي تشكيل جلسات مجمع عمومي و هيئت مديره و نيز ساير موارد مربوط تابع اساسنامه شركت مخابرات ايران (مصوب اسفند ماه 1350) مي باشد و در صورت عدم پیش بيني برابر قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره 1- هيئت مديره شركت از يك نفر رئيس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل تشكيل مي شود . اعضا و رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت توسط رئيس مجمع (وزيرارتباطات و فناوری اطلاعات) براي مدت دو سال منصوب مي شوند و تا اعضا و رئيس هيئت مديره و مدير عامل جديد انتخاب نشده اند در سمت خود باقي هستند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع خواهد بود.

تبصره 2- رئيس هيئت مديره و مدير عامل و اعضاي هيئت مديره از بين اشخاص متعهد كه داراي تحصيلات عالي بوده و در يكي از سازمانهاي اداري كشوري يا بنگاههاي صنعتي سابقه خدمت مديريت داشته باشند منصوب خواهند شد.

تبصره 3-رئيس هيئت مديره و مدير عامل مي توانند با مسئوليت خود يك نفر از اعضاي هيئت مديره يا مديران ارشد را به سمت قائم مقام تعيين نمايد تا قسمتي از وظايفي كه به مدير عامل محول شده از طرف او انجام دهد.

ماده 14-وظايف و اختيارات مجمع عمومي و هيئت مديره و رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مطابق مواد 10 و 11 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 اساسنامه شركت مخابرات ايران و تبصره هاي آن و نيز قانون تجارت مي باشد.

تبصره 1-هيئت مديره شركت موظف است در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت يك درصد از آن را براي امر توسعه و تحقيق و آموزش و روابط بين الملل و كمكهاي انساني (اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعات عمومي ) در راه اهداف وزارت پست و تلگراف و تلفن براي وزارتخانه ياد شده اختصاص دهد.

تبصره 2-تعيين پاداش براي رئيس هيئت مديره و مدير عامل و اعضاء هيئت مديره با تصويب و تاييد رئيس مجمع عمومي شركت (وزيرارتباطات و فناوری اطلاعات ) و تعيين و پرداخت پاداش ساير كاركنان با تصويب و تاييد مدير عامل قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 4-اجراي تبصره مواد 25 و 26 اساسنامه شركت مخابرات ايران منوط به رعايت قوانين مربوط است.

ماده 15- وظيفه بازرس (حسابرس) شركت بر عهده سازمان حسابرسي است كه در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي (مصوب 1362) و اساسنامه آن (مصوب 1366) اقدام نمايد.

فهرست


فصل چهارم

امور مالي (ترازنامه ها حساب سود و زيان) :

ماده 16-سال مالي شركت از فروردين ماه هر سال و تا آخر اسفند همان سال خاتمه مي يابد و به استثناي سال اول كه شروع آن تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت خواهد بود.

ماده 17- كليه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته و ترازنامه و حساب سود و زيان گزارش عملكرد سالانه شركت حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي باسد از طرف رئيس هيئت مديره و مدير عامل در اختيار بازرس (حسابرس) گذارده شود.

ماده 18- تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيئت مديره تلقي مي شود.

ماده 19- رئيس مجمع مي تواند نسبت به جابجايي اعتبارات شركت از محل اعتبارات مربوط به شركت مخابرات ايران و شركت مخابرات استانها به ساير شركتهاي مخابرات استانها اقدام نمايد.

ماده 20- آئين نامه مالي، معاملاتي و اداري شركت بايد از طرف هيئت مديره تنظيم و پس از تصويب مجمع عمومي در خصوص آئين نامه هاي اداري به اجرا گذاشته شود و تا موقعي كه آئين نامه هاي ياد شده تنظيم و تصويب نشده ، شركت مجاز است امور مالي و معاملاتي و استخدامي خود را برابر آئين نامه ها و مقررات مورد عمل شركت مخابرات ايران انجام دهد.

ماده 21-هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد همين كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع آن منوط به تصويب مجمع عمومي خواهد بود و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم ياد شده ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ شود.

فهرست


فصل پنجم

ساير مقررات :

ماده 22-كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار شركت مي باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.

ماده 23- كاركنان شركت و همه اشخاصي كه به گونه اي به همكاري با شركت دعوت شده اند موظف به حفظ و نگهداري اموال و تاسيسات شركت هستند . برداشت يا تصاحب اموال شركت به نفع خود يا ديگري در حكم اختلاس محسوب مي شود و مرتكب به كيفر مقرر در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهد شد.

ماده 24- شركت مجاز است با موافقت وزيرارتباطات و فناوری اطلاعات و رعايت قوانين مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرايط كشورهاي ديگر كه روابط سياسي حسنه با دولت جمهوري اسلامي ايران دارند براي مدت معين استفاده نموده و اقدامات لازم را براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده 25- اختلافات حاصله بين شركتهاي سهامي مخابرات استانها و اختلافات هر يك از آنها با شركت مخابرات ايران در كميته اي كه اعضاي آن را رئيس مجمع عمومي (وزيرارتباطات و فناوری اطلاعات) تعيين مي نمايد ، رسيدگي و حل و فصل خواهد شد تصميمات كميته منتخب ، قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 26- شركت مخابرات ايران مكلف است آئين نامه مربوط به وظايف مشترک و حدود روابط بين خود با شركتهاي مخابرات استانها و چگونگي مبادله اطلاعات فني، علمي و بازرگاني در زمينه امور مربوط و نحوه رفع اختلاف با شركت را با رعايت مقررات تهيه كند كه پس از تصويب مجمع عمومي شركت ياد شده به اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 27- نسبت به ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است برابر قوانين مربوط عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و سيزده تبصره بر اساس اصل 85 قانون اساسي و در اجراي قانون اصلاح  ماده 7 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 6/2/1372 در جلسه مورخ اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و امور پست و تلگراف و نيرو تصويب و در تاريخ 4/11/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

فهرست

Main Bottom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Main Bottom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.