مراکز تلفن شهر کرمان

 

نام مرکز نام شهرستان نام سوئیچ سوئیچ منصوبه
كرمان 01 - وليعصر كرمان S12 30000
كرمان 01-و‌ليعصردكت‌ كرمان WLL-DECT 900
كرمان 02-سيدالشهدا كرمان EWSD 27727
كرمان 02-سيدالشهدا دكت‌ كرمان WLL-DECT 900
كرمان 03-شهيدباهنر كرمان EWSD 28288
كرمان 02-سيدالشهدا 2 كرمان HUAWEI 10016
كرمان 03- شهيدباهنر دكت كرمان WLL-DECT 1200
كرمان 04-شهيدمطهري كرمان HUAWEI 25408
كرمان 04-شهيدمطهري‌دكت‌ كرمان WLL-DECT 1000
كرمان 05-شهيدهندوزاده‌ كرمان HUAWEI 20000
كرمان 05-هندوزاده‌دكت‌ كرمان WLL-DECT 400
كرمان 06-شهيداسدي‌ كرمان HUAWEI 31680
كرمان 06-شهيداسدي‌دكت‌ كرمان WLL-DECT 400
كرمان 07-شهيدمفتح كرمان HUAWEI 30112
كرمان 07-شهيدمفتح ‌دكت‌ كرمان WLL-DECT 1200
كرمان 08-شهيدصدوقي كرمان OAX 31744
كرمان 08-شهيدصدوقي‌ دكت‌ كرمان WLL-DECT 1000
كرمان 09-الغدير كرمان HUAWEI 12336
كرمان 10- جاده تهران كرمان OAX 10016
>كرمان 11- سرآسياب كرمان HUAWEI 6911
كرمان 12- هوانيروز كرمان كياتل 1888
كرمان 13- سعادت آباد كرمان كياتل 1008
كرمان 14- شركت‌مخابرات‌ كرمان پارستل‌ 256
كرمان 15- سعيدي‌ كرمان كياتل 1712
كرمان 15- سعيدي‌2 كرمان WLL-GSM 200