مراکز تلفن توابع شهر کرمان

نام مرکز نام شهرستان نام سوئیچ سوئیچ منصوبه
ابراهيم آباد شهداد توابع كرمان عصر 256
ابراهيم آباد شهداد2 توابع كرمان WLL-GSM 0
استحكام‌ توابع كرمان پارستل‌ 368
اندوهجرد توابع كرمان كياتل 1024
اندوهجرد2 توابع كرمان WLL-GSM 0
جهر توابع كرمان پارس تلفن کار 256
چهارفرسخ‌ توابع كرمان ديجيترون 256
رودخانه‌ توابع كرمان WLL-GSM 800
سيرچ توابع كرمان پارس تلفن کار 256
سيرچ2 توابع كرمان WLL-GSM 0
شهداد توابع كرمان TDX 2200
شهداد2 توابع كرمان WLL-GSM 0
جوشان‌ توابع كرمان كياتل 624
جوشان2 توابع كرمان WLL-GSM 0
كشيت‌ توابع كرمان پارس تلفن کار 256
گلباف‌ توابع كرمان كارين 2488
گلباف2 توابع كرمان WLL-GSM 400
جوپار توابع كرمان كياتل 1967
جوپار2 توابع كرمان WLL-GSM 400
سكنج‌ توابع كرمان ديجيترون 368
عرب‌ آباد توابع كرمان عصر 256
قناتغستان توابع كرمان كياتل 512
قناتغستان 2 توابع كرمان WLL-GSM 400
ماهان‌ توابع كرمان OAX 10000
محي آباد توابع كرمان كياتل 944
       
نام مرکز نام شهرستان نام سوئیچ سوئیچ منصوبه
اختيارآباد توابع كرمان كارين 2072
اختيارآباد2 توابع كرمان WLL-GSM 0
استخروئيه‌ توابع كرمان پارس تلفن کار 256
باغين توابع كرمان كارين 2520
باغين2 توابع كرمان WLL-GSM 400
باقرآباد توابع كرمان پارستل‌ 512
بي‌بي‌ حيات‌ توابع كرمان ديجيترون 256
چشمه‌گز توابع كرمان ديجيترون 256
حجت‌ آباد توابع كرمان پارس تلفن کار 768
حوض دق-دانشسراي كشاورزي توابع كرمان WLL-GSM 0
درب‌انارستان‌ توابع كرمان WLL-GSM 1200
ده‌ بالا توابع كرمان كياتل 368
ده‌لولو توابع كرمان WLL-GSM 1200
رباط توابع كرمان كياتل 672
رباط2 توابع كرمان WLL-GSM 0
زنگي آباد توابع كرمان كارين 2368
زنگي آباد2 توابع كرمان WLL-GSM 400
سعدي توابع كرمان كياتل 688
سعدي‌ 2 توابع كرمان WLL-GSM 400
شاهرخ آباد توابع كرمان كياتل 512
شهرك‌ صنعتي‌ توابع كرمان كياتل 368
كهنوج‌ مديم‌ توابع كرمان كياتل 368
كوه باداموئيه توابع كرمان ديجيترون 368
راين‌ توابع كرمان كياتل 3392
گروه توابع كرمان ديجيترون 368
 
نام مرکز نام شهرستان نام سوئیچ سوئیچ منصوبه
گزك‌ توابع كرمان ديجيترون 368
مسجد ابوالفضل راين توابع كرمان WLL-GSM 0
تيكدر توابع كرمان پارستل‌ 304
چترود توابع كرمان كياتل 2080
چترود2 توابع كرمان WLL-GSM 400
ده‌ زيار توابع كرمان كياتل 768
رحيم آباد توابع كرمان پارس تلفن کار 1024
سرآسياب شش توابع كرمان كياتل 768
قوام‌ آباد توابع كرمان پارس تلفن کار 768
كاظم آباد توابع كرمان كياتل 1024
كريم آباد آبنيل‌ توابع كرمان عصر 256
گورچوييه‌ توابع كرمان عصر 256
معزآباد توابع كرمان پارستل‌ 416
هوتك‌ توابع كرمان كياتل 1024
هوتك‌2 توابع كرمان WLL-GSM 400