سوالات متداول

در اين حالت يا مشترك اشتباه شماره گيري كرده و يا مشكل از دستگاه تلفن مي باشد

.