صفحه دوم دفاتر خدمات ارتباطی

 

کد دفتر

 

نام دفتر

 

شماره تلفن

 

فاکس

 

آدرس

71291002 قدس کرمان 2522306 2522306 کرمان بل قدس پ131و133
71291003 آزادگان کرمان 2451531 2451531 کرمان بل آزادگان نبش ک ش 9
71291004 مهرالنبي کرمان 2518707 2527025 کرمان ابوذر شمالي نبش ک 20
71291006 پاراديس کرمان 2729262 2735256 کرمان بل پاراديس نبش ک ش 14
71291015 گواشير ارتباط کرمان 2223186 2269547 کرمان خ ميرزا رضاي کرمان بين ک ش 14و16
71291016 اروميه اي کرمان 2229556_2262001 2229556 کرمان ميدان وليعصر اول خ قرني
71291017 امام رضا کرمان 2222660_2226267 2222660 کرمان خ ش مصطفي خميني نبش ک ش 17
71291035 آبان کرمان 2733128 2733128 کرمان بل پاراديس ک ش 18 پ33
71291036 سرباز کرمان 3323315 3323315 کرمان خ سرباز نبش خ 17 شهريور
71291048 ايرانمنش کرمان 2253094 2253223 کرمان خ ش باهنر خ ش ايرانمنش
71291052 ارتباط نور کرمان 3220218 3224521 شهاب جنب ک شهاب55
71291057 کاراسير کرمان 2444454 2444454 کرمان بل جمهوري ابتداي بل حمزه سمت چپ نبش خ ميثم  جنب کافي شاپ
71291059 شهيد صياد شيرازي کرمان 3415455 3414760 کرمان سرآسياب فرسنگي خ ش مغفوري جنب نانوايي
71291077 همياران کرمان 2117353 2117358 کرمان بل ش صدوقي بعد از سيلو جنب سازمان همياري شهرداريها
71291083 شهيد مغفوري کرمان 3351052 3354823 کرمان سرآسياب خ ش مغفوري حد فاصل ک ش 11و13
71291087 گيتي جام کرمان     کرمان خ سرباز روبروي کارخانه آرد صاحب الزمان پ3