شرکت های تابعه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات http://www.ict.gov.ir
شرکت مخابرات ایران www.tci.ir
شرکت مادر تخصصی پست ایران http://www.post.ir
شرکت پست بانک http://www.postbank.ir
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی http://www.cra.ir
شرکت ارتباطات سیار http://www.mci.ir
شرکت ارتباطات زیرساخت http://www.tic.ir
سازمان فضایی ایران http://www.isa.ir
مرکز تحقیقات مخابرات ایران http://www.itrc.ac.ir
شرکت خدمات هوایی پیام http://www.Payamaviation.ir
دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات http://www.ictfaculty.ir
کارخانجات مخابراتی ایران(ITMC) http://www.itmc.ir
کارخانجات کابلهای مخابراتی شهید قندی http://www.sgccir.com
اتحادیه ء جهانی مخابرات http://www.itu.int
باشگاه فرهنگي ورزشي پيام http://www.payamsports.post.ir