الف- مدارك لازم براي ثبت نام تلفن ثابت

*اشخاص حقيقي

1-ارايه اصل وكپي كارت ملي

2-تكميل فرم ثبت نام

3-ارايه رسيد پرداخت هزينه اتصال برابر تعرفه

4- ارائه اصل و کپی (پایان کار یا  پروانه ساختمان  یا گواهی عدم خلافی)

*اشخاص حقوقي خصوصي

1-اصل وكپي آگهي مندرج درروزنامه رسمي يا آگهي آخرين تغييرات يا ارايه گواهي اداره ثبت شركتها

2-اصل وكپي كارت ملي نماينده معرفي شده (افرادي كه اسامي آنهادرآگهي ثبت شركت ذكرشده است نياز به معرفي نامه ندارند)

3- تكميل فرم ثبت نام

4-ارايه رسيد پرداخت هزينه اتصال برابرتعرفه

5- ارائه اصل و کپی (پایان کار یا  پروانه ساختمان  یا گواهی عدم خلافی)

*اشخاص حقوقي دولتي وموسسات عام المنفعه

1-تقاضاي كتبي ومعرفي نماينده با مهروامضاء يكي از مقامات اجرايي (مدير، مديرعامل، معاون مدير يامديركل وسمت هاي قانوني وحقوقي )

2-اصل وكپي كارت ملي نماينده معرفي شده

3-تكميل فرم ثبت نام

4-ارايه رسيد پرداخت هزينه اتصال برابرتعرفه

ب-مدارك لازم براي تغييرنام تلفن ثابت

براي تغيير نام تلفن ثابت نيازي به حضورمالك درمراكز مخابراتي نيست، كليه مراكز موظفند با دريافت مدارك زیر نسبت به درخواست مذكور اقدام كنند.

1-اصل وكپي كارت ملي خريدار

2-اصل وكپي قولنامه يا وكالت نامه يا بنچاق وياسند مالكيت كه به نحوي صاحب يا مالك تلفن اقرار به فروش خط تلفن خود همراه با مكان نصب تلفن يا به صورت جداگانه كرده باشد.( درصورت عدم وجود مدارك فوق الذكر با ارايه سند مكان مورد نظر تغيير نام تلفن بلامانع است، ولي از خريدار تعهد گرفته شود كه چنانچه مالك سند ، درخواست خط تلفن به نام خود را داشت،خط تلفن به ايشان بازگردانده شود.)

3-ارايه اصل ويا كپي روزنامه رسمي يا آگهي آخرين تغييرات يا ارايه گواهي اداره ثبت شركتها ومعرفي نامه براي اشخاص حقوقي درسربرگ شركت يا مهرشركت

نكته: چنانچه مالك يا قائم مقام قانوني او وخريدار دردفاتر امورمشترکين يا دفاترمجاز حضور پيداكنند،انتقال خط تلفن بااخذ كپي كارت ملي خريداربلامانع است.

ج-مدارك لازم براي تغييرمكان تلفن ثابت

1-درخواست مشترك به همراه ارايه اصل وكپي كارت ملي

2-تكميل فرم درخواست بررسي امكانات

ه-مدارك لازم براي ثبت نام ودرخواست اينترنت پرسرعت

*اشخاص حقيقي

1-اصل وكپي كارت ملي

2-تكميل فرم ثبت نام

نكته:چنانچه متقاضي مالك تلفن نباشد،حتي الامكان سرويس پيش پرداخت داير شود،درغيراينصورت ارايه اجاره نامه كه نام مالك ومستاجر وشماره تلفن درآن ذكرشده باشد،ضروري است.

ضمنا هرمدرك قانوني ديگري (ازقبيل وكالت نامه وكپي كارت ملي مالك خط تلفن و...) كه مالك تلفن به فرد ديگري اجازه بهره برداري از تلفن را داده باشد قابل قبول است.

*اشخاص حقوقي خصوصي

1-اصل وكپي آگهي مندرج در روزنامه رسمي يا آگهي آخرين تغييرات يا ارايه گواهي اداره ثبت شركتها

2-اصل وكپي كارت ملي نماينده معرفي شده شركت

3-تكميل فرم ثبت نام

*اشخاص حقوقي دولتي وموسسات عام المنفعه

1-تقاضاي سازمان مربوطه با امضا رسمي ( مدير،مديرعامل،معاون و...)

2-معرفي نماينده (احراز هويت از طريق كارت ملي)

3-تكميل فرم ثبت نام

و-ثبت نام ودرخواست ساير خدمات ومحصولات

ارايه سايرسرويس هاي مخابراتي به مشتركيني كه داراي پرونده نزد مراكز مخابراتي مي باشند،(اعم از حقيقي يا حقوقي)صرفا با تكميل فرم ثبت نام وپرداخت هزينه ها ،انجام وبراي مشتركين جديد براساس آيين نامه واگذاري اينترنت (بند ه همين نامه) اقدام شود.