موفقیت همکارمخابرات شهرستان سیرجان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

همکارروابط عمومی مدیریت مخابرات شهرستان سیرجان آقای احمد پورپاریزی در انتخابات شورای مرکزی روابط عمومی این شهرستان از بین نامزدها موفق به راهیابی به شورای مرکزی  روابط عمومی شد.موفقیت همکارمان راتبریک گفته وبرایشان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.