آگهي فراخوان بازاريابي ،فروش خدمات ADSL

آگهي  فراخوان  بازاريابي ،فروش خدمات ADSL

شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان )در نظر دارد  خدمات  ADSL   اعم از بازاريابي ،فروش و... به بخش خصوصي واگذار نمايد   لذا از  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اين زمينه فعاليت مي نمايند وتائيديه شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان )را دارامي باشند دعوت بعمل مي آيد  تقاضاي خودرا به مديريت محترم تجاري حداكثر تا تاريخ 1397/8/30ارائه نموده تا نسبت به عقد قرار داد توسط اداره پشتيباني وتداركات اقدام لازم بعمل آيد

شماره تماس :  31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )