تقدیر استاندار کرمان از مدیر مخابرات منطقه کرمان

مهندس محمد جواد فدایی  استاندار کرمان وسید مهران عالم زاده شهردار کرمان  ضمن ارسال لوح سپاس از  مهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان در راستای همراهی ایشان در نخستین نمایشگاه ملی فناوری های نوین در روابط عمومی تقدیر وتشکر کرد.