آگهي مزایده شماره35/1-97

آگهي مزایده شماره35/1-97

شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان)در نظر دارد  اقلام اسقاطي و مازاد برنياز  خود  را از طريق برگزاري مزایده به فروش برساند  لذا كليه  متقاضیان می توانند حداكثر تا تاريخ1397/11/29 با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد  مزایده به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي وکارشناسی  بعهده برنده مزایده مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ   1397/12/06

تاريخ بازگشائي پاكات :  1397/12/07

شماره تماس :  -31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :www.kermantel.ir  و   www.tci.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )