آگهي مناقصه شماره 35/2-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/2-98(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي ایمن سازی سایتهای موبایل منطقه جنوب  استان توابع شهرستانهای سیرجان،کهنوج،جیرفت وبم را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تائید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تاتاريخ1398/02/07با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات :  مورخ  1398/02/23

تاریخ  بازگشائي پاكات : مورخ  1398/02/24

شماره تماس :  -31228812-

شماره نمابر :  31228236

سايت اينترنتي :ww.kermantel.ir و   www.tci.ir