آگهي مناقصه شماره 35/12-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/12-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد تامین باتری سیلد12ولت 155آمپرساعت را به میزان 404سلول ،از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید لذا كليه تولیدکنندگان داخلی که دراین زمینه فعالیت دارندودارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران میباشندمی توانندحداكثر تامورخه98/04/16با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلاميخيابان امام جمعه،خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسالدرخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه  1398/04/31

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  1398/05/01

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :.irwww.Kermantelیاwww.Tci.ir

                                  شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )