جلسه بهینه سازی شبکه انتقال

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان روز سه شنبه مورخ 12شهریور ماه 98،جلسه ای دررابطه با بهینه سازی شبکه انتقال سایتهایBTSارتباطات سیار استان کرمان باحضور مهندس صفایی رییس طراحی شبکه انتقال مخابرات ایران، مهندس فردعلی نیا،طراحی شبکه انتقال ارتباطات سیار، مدیریت ومسیولین انتقال استان،مدیریت ومسیولین ارتباطات سیار استان،مسیولین انتقال وبهینه سازی شرکت ناک در مخابرات منطقه کرمان برگزار گردیدگفتنی است در این جلسه موارد ومشکلات سیستم های در حال کار وراه اندازی جدید بررسی وارایه راهکار گردید.