آگهی تجدید مزایده شماره 35/1-98

                            آگهی تجدید  مزایده شماره  35/1-98

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )درنظرداردملکی باموقعیت تجاری به مساحت تقریبی 85 متر واقع درکرمان بلوارجمهوری اسلامی ،خیابان شهیدلاری نجفی(بیست متری نادر)راازطریق برگزاری مزایده بصورت استیجاری واگذارنماید.لذاکلیه اشخاص حقوقی یاحقیقی میتوانندحداکثرتامورخه 98/7/08 با واریز مبلغ پانصدهزارریال به شماره حساب سیبا0106041717004 بانک ملی جهت شرکت در مزایده به نشانی کرمان خیابان امام جمعه ،خیابان شهیدنامدارمحمدی شرقی ،طبقه دوم اداره پشتیبانی وتدارکات مراجعه یاازطریق نمابرباارسال تصویردرخواست ورسیدبانکی وجه پرداخت شده ،اقدام به خریداسنادمزایده نمایند.

درضمن هزینه نشرآگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده بوده ونیزباتوجه به اینکه مخابرات درردیاقبول پیشنهادات مختاراست،متقاضی می تواندنوع کسب خود راازطریق شماره تلفن های  ذیل به اطلاع شرکت رسانده وسپس نسبت به خرید  اسناد اقدام نماید.              

    زمان تحویل پاکات :  روزدوشنبه مورخه  98/7/22

   زمان بازگشایی پاکات : سه شنبه مورخه 98/7/23

  شماره تماس :  03431228812-03431228225

 شماره نمابر :    03431228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir    یا   www.Tci.ir

شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

سهامی عام