آگهی مزایده شماره 35/2-98

                                    آگهی مزایده شماره  35/2-98

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )درنظردارد سالن ورزشی به مساحت تقریبی 1225 متر مربع واقع درکرمان بلوارجمهوری اسلامی،نبش کوچه شماره 65 راازطریق برگزاری مزایده بصورت استیجاری واگذارنماید.لذاکلیه اشخاص حقوقی یاحقیقی میتوانندحداکثرتامورخه 1398/7/10با واریز مبلغ پانصدهزارریال به شماره حساب سیبا0106041717004 بانک ملی جهت شرکت در مزایده به نشانی کرمان خیابان امام جمعه ،خیابان شهیدنامدارمحمدی شرقی ،طبقه دوم اداره پشتیبانی وتدارکات مراجعه یاازطریق نمابرباارسال تصویردرخواست ورسیدبانکی وجه پرداخت شده ،اقدام به خریداسنادمزایده نمایند.

درضمن هزینه نشرآگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده  می باشد              

    زمان تحویل پاکات :  روزدوشنبه مورخه 98/7/22

   زمان بازگشایی پاکات :  سه شنبه مورخه  98/7/23

  شماره تماس :  03431228812-03431228225

 شماره نمابر :    03431228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir   یا   www.Tci.ir

شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

سهامی عام