بررسی پروژه 58 سایت uso

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان و با حضور آقای مهندس حمیدی نماینده محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  ،مهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان ، مهندس الهامی مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ، مهندس سلامت مدیر منطقه مرکزی ارتباطات سیار ومهندس خدائی مدیر ارتباطات سیار منطقه کرمان در راستای بررسی پروژه 58 سایت uso استان کرمان در محل اداره کل فناوری اطلاعات استان کرمان برگزار شد.گفتنی است در این جلسه در خصوص مسائل اجرایی سایت های باقی مانده وارائه راهکارهای مناسب جهت نصب وراه اندازی به تبادل نظر پرداختند.