آگهي مناقصه شماره35/18-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره35/18-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان) در نظردارداجراي طرح توسعه ارتباطی شهرهای شمالی استان شامل :کرمان ،بافت ،سیرجان ،بردسیررا به صورت شناور با کابلکشی  فیبرنوری و مسی ، همراه با تامین کلیه ملزومات شبکه به استثنای فیبرنوری از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی میباشندميتوانندحداكثر تامورخه98/7/22با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره 0106041717004حساب سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم ،اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :روزدوشنبه مورخه98/7/29

زمان بازگشایي پاكات : روز سه شنبه مورخه98/7/30

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي : Kermantel.ir  .یاwww.Tci.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام