آگهي مناقصه شماره 35/21- 98 (يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/21- 98 (يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) در نظردارد تامین ملزومات شبکه کابل که شامل : انواع کابل خاکی ، هوایی ، مفصل ،کله پست ،ترمینال ،کنکتورعدسی وسایرلوازم مصرفی شبکه کابل می باشدرااز طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید لذا كليه تولیدکنندگان داخلی فعال دراین زمینه که دارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران میباشند می توانندحداكثر تامورخه98/8/11با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه، خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه   1398/8/20

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  1398/8/21

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :  .ir   www.Kermantelیا www.Tci.ir

 

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )