آگهي مناقصه شماره 35/26- 98 (يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره26/ 35-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) در نظردارد تامین تجهیزات جهت توسعه پورت دیتای استان را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید، لذا كليه تامین کنندگان فعال دراین زمینه میتوانندحداكثر تا مورخه98/9/06با واریز مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب 0106041717004سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه، خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه ، يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :   روزدو شنبه  مورخه  1398/09/18

زمان بازگشایي پاكات :  سه شنبه  مورخه   1398/09/19

شماره تماس : 03431228812 - 03431228225 

شماره نمابر :  03431228236     

سايت اينترنتي :  .ir   www.Kermantelیا www.Tci.ir

 

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)