آگهي تجدید مزایده شماره35/3-98

آگهي  تجدید مزایده شماره35/3-98

شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان)در نظر دارد اقلام اسقاطي و مازاد برنياز خود  را از طريق برگزاري مزایده به فروش برساند لذا كليه  متقاضیان می توانند حداكثر تا تاريخ1398/9/27با پرداخت مبلغ پانصد  هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد  مزایده به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناًهزينه انتشار آگهي وکارشناسی  بعهده برنده مزایده مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : مورخ   13898/10/09

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1398/10/10

شماره تماس :  -31228812

شماره نمابر :  31228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و www.tci .ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )