دیدار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با مدیر مخابرات منطقه کرمان

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان مهندس الهامی مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان کرمان و مهندس اباذری مدیر کل ارتباطات زیرساخت  استان کرمان با مهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان دیدار کردند. گفتنی است در این دیدار در خصوص مسائل و وضعیت ارتباطی  استان   به تبادل نظر پرداختند.