آگهي تجدید مناقصه شماره 35/33- 98 (يك مرحله ای)

                   آگهي تجدید مناقصه شماره 35/33- 98 (يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران(منطقه كرمان)در نظردارد تامین ،نصب ،راه اندازی وجمع آوری طرح تغذیه نیرومراکزامام علی رفسنجان وصدوقی شماره 1کرمان را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذارنماید لذاكليه اشخاص حقوقی  واجد شرايط که دراین زمینه فعالیت دارند ودارای گواهی رتبه بندی وصلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند بارعایت کلیه استانداردهای شرکت مخابرات ایران درخصوص تامین ملزومات تغذیه نیرو،میتوانندحداكثر تامورخ98/11/30با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه، خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات طبقه دوم، اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه  1398/12/12

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  1398/12/13

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236 -03431228226 

سايت اينترنتي :  .ir www.Kermantelیا www.Tci.ir

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)