جلسه هوشمند سازی مدارس

به گزارش  روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور مدیر مخابرات منطقه کرمان و مدیر تجاری این منطقه در راستای طرح هوشمند سازی مدارس با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان برگزار شد. گفتنی است در این جلسه به بررسی پروژه اتصال  اینترنت مدارس روستایی پرداختند.