آگهي فراخوان شماره 35/1- 99 (يك مرحله ای)

آگهي فراخوان شماره 35/1- 99 (يك مرحله ای)

 شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) به منظور فروش وبازاریابی سرویس باند پهن درنظرداردازطریق مشارکت بخش خصوصی که دارای امکاناتی از قبیل 1- داشتن سامانه IVR جهت ثبت ارتباط بامشتری 2- داشتن سابقه فعالیت در زمینه بازاریابی،فروش وخدمات مخابراتی 3- داشتن امکانات مخابراتی لازم در خصوص ایجاد فروش مستقیم در مراکز شهرستانهای استان کرمان 4- دارا بودن توانایی مالی به منظور پشتیبانی پروژه وپرداخت حق الزحمه کارکنان . بدینوسیله ازکلیه شرکتهای حقوقی مرتبط با ارایه خدمات مخابراتی دعوت بعمل می آید جهت تحویل مدارک وروزمه کاری به  دبیرخانه مخابرات منطقه کرمان واقع در بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی، ساختمان مرکزی مخابرات طبقه  همکف مراجعه  نمایند، مخابرات منطقه کرمان در رد یا پذیرش پیشنهادهای دریافتی راسا تصمیم گیری می نماید، درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده فرخوان می باشد.

  زمان تحويل پاكات :   دوشنبه  1399/02/29

شماره تماس :  03431228812-03431228225

سايت اينترنتي : .ir   www.Kermantelیا www.Tci.ir

 شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)