آگهي تجدید مناقصه شماره 35/14- 99(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد   تعداد 118 دستگاه کولر گازی اسپلیت 24000 تک فصله سرد  ،از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید لذا كليه تولیدکنندگان داخلی که دراین زمینه فعالیت دارندودارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران میباشندمی توانندحداكثر تامورخه99/05/9با واریز مبلغ ششصد هزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه، خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه  1399/05/21

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  1399/05/22

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :  .ir  www.Kermantelیا www.Tci.ir

                                  شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)