آگهي مناقصه شماره35/26- 99 (يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان)   در نظر دارد انواع  مفصل ،روکش ،ماژول 25 زوجی،کله پست و.... را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید،لذا کلیه تولید کنندگان داخلی فعال در این زمینه که دارای تائیدیه از شرکت مخابرات ایران می باشند میتوانندحداكثر تاروزپنج شنبه 99/05/16با واریز مبلغ ششصد هزار ريال بشماره شبا 3101.7000.0000.1060.4171.7004IR.بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند،درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :  روز دوشنبه    1399/05/27

زمان بازگشایي پاكات :   سه شنبه 1399/05/28

شماره تماس :    03431228812- 03431228225

شماره نمابر :     03431228236- 03431228235 

سايت اينترنتي : Kermantel.ir  .www  یا  www.Tci.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام